About Us

เว็บบล็อก ฐานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระบบออนไลน์ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในระบบออนไลน์ ให้กับประชาชนและผู้สนใจสามารถใช้เป็นช่องทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง